ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล


ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ-นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายเงินปันผลเป็นตัวกำหนดว่า ถ้าผลประกอบการมีกำไร จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเท่าไร และนำไปลงทุนใหม่ในจำนวนเท่าไร เนื่องจากกำไรสะสมเป็นแหล่งเงินทุนภายใน ที่นำมาใช้ในการลงทุน ดังนั้นถ้ามีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูง ก็จะมีกำไรสะสมที่จะนำไปลงทุนต่ำ จึงเป็นหน้าที่สำคัญของการจัดสรรงบประมาณด้านการเงินให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน เราเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมบางบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลเท่านั้นเท่านี้ มีปัจจัยอะไรเป็นตัวกำหนดบ้าง ตามมาดูกัน

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

1. ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากผลกำไรที่ได้รับ ซึ่งมีข้อกำหนดดังนี้

– ให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงอยู่ในบัญชีกำไรสะสม

– ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินทุน

  1. สภาพคล่องของกิจการ บริษัทที่กำลังเติบโต อยู่ในธุรกิจขาขึ้น มีความสามารถในการทำกำไรสูง ดังนั้นจึงมีความต้องการนำเงินไปลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสินค้าคงคลัง ลูกหนี้ หรือเครื่องจักรต่าง ๆ ทำให้มีกระแสเงินสดน้อย บริษัทอาจจะงดการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นก็เป็นได้
  2. ความสามารถในการกู้ยืม อาจเป็นการให้วงเงินเครดิต หรือให้วงเงินกู้ ก็ได้ ซึ่งส่งผลต่อสภาพคล่องของธุรกิจ ดังนั้นความสามารถในการกู้ยืมสูง ทำให้ธุรกิจสามารถจ่ายเงินปันผลได้
  3. ข้อจำกัดสัญญากู้ยืม ในการกู้ยืมเงินแหล่งภายนอก ผู้ให้กู้อาจกำหนดข้อสัญญากู้ยืมเงิน โดยให้ธุรกิจสามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับหลังทำสัญญา ส่วนกำไรสะสมของปีก่อนหน้า ไม่สามารถนำมาจ่ายปันผลได้
    เป็นต้น
  4. ความจำเป็นการจ่ายชำระหนี้ ธุรกิจที่มีหนี้สินเมื่อถึงกำหนดชำระ ถ้ากิจการตัดสินใจที่จะชำระหนี้อาจต้องการเงินกำไรเก็บไว้ในกำไรสะสม มากกว่าจ่ายเงินปันผล
  5. มีกำไรสม่ำเสมอ ธุรกิจที่มีกำไรสม่ำเสมอ จะมีการจ่ายเงินปันผลทุกปีอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าธุรกิจที่มีกำไรไม่แน่นอน การจ่ายเงินปันผลก็อาจไม่ได้จ่ายทุกปี
  6. เวลาการใช้เงินทุน การวางแผนใช้เงินทุนจากกำไรสะสมลงทุนในโครงการระยะยาว เงินทุนนี้จะถูกเก็บไว้ โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นก่อนเริ่มโครงการควรนำไปลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าต้นทุนของกำไรสะสม แต่กิจการสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และหาเงินทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนแทน
  7. การควบคุม กรณีที่ผู้บริหารได้รับผลประโยชน์จากกิจการมาก ๆ จะไม่ต้องการแหล่งเงินทุนภายนอก ดังนั้นถ้าอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง ย่อมมีโอกาสในการหาแหล่งเงินทุนภายนอกได้มากกว่าการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำ

ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เราสามารถตรวจสอบได้จากฐานะการเงิน และความมั่นคงของธุรกิจ ผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุน และผู้บริหารมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นหาหุ้นปันผลดี

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก