สัญญาพิเศษเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์


สัญญาพิเศษเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์

สัญญาพิเศษแนบท้ายกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ

คำว่า  “อุบัติเหตุ”  หมายถึง เหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกอย่างฉับพลัน มองเห็นได้ และเกิดขึ้นโดยบังเอิญปราศจากเจตนา หรือความคาดหมายของบุคคลใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และมีหลักฐานแสดงให้เห็นรอยฟกช้ำ หรือบาดแผลโดยชัดเจนปรากฏบนร่างกาย  ยกเว้นกรณีจมน้ำตาย รวมทั้งกรณีบาดเจ็บภายในปีเป็นเหตุให้ถึงแก่กรรม และตรวจพบการบาดเจ็บดังกล่าวโดยการชันสูตร  สัญญาพิเศษฯนี้ผู้เอาประกันภัยจะเลือกซื้อสัญญาพิเศษฯ แบบต่าง ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมได้ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิต  มีสัญญาพิเศษฯ ให้เลือกหลายแบบ หรือจะไม่ซื้อ จะซื้อเท่าไรก็ได้  โดยทั่วไปจะซื้อได้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย หากซื้อควบกับการประกันชีวิตจะต้องชำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุพร้อมกับเบี้ยประกันชีวิตอุบัติเหตุที่เกิดกับรถไฟถือเป็นอุบัติเหตุพิเศษ บริษัทผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย  การทำประกันชีวิตควบคู่กับอุบัติเหตุพิเศษจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันภัยกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุถ้าผู้เอาประกันซื้อประกันชีวิตและซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย  ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา บริษัทจะจ่ายเฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ  บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ  แต่ผู้รับประโยชน์จะจ่ายเงินเอาประกันอุบัติเหตุในกรณีที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น และไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นการประกันอุบัติเหตุ  บริษัทจะไม่จ่ายเงินเอาประกันถ้าผู้เอาประกันมิได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายหากอุบัติเหตุนั้นอยู่ในข้อยกเว้น  เช่นเกิดจากความมึนเมาเพราะการดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติดของผู้เอาประกันภัย  หากระยะเวลาการประกันของสัญญาหลักมากกว่าระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยยังต้องการความคุ้มครองอุบัติเหตุอยู่ก็ต้องชำระเบี้ยประกันอุบัติเหตุต่อไป  กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม หรือฆ่าตัวตาย ผู้รับประโยชน์จะต้องใช้ใบชันสูตรพลิกศพ ประกอบหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  สัญญาพิเศษแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองการถูกฆาตกรรม และถูกทำร้ายร่างกาย

บันทึกสลักหลังสัญญาพิเศษแนบท้ายการประกันอุบัติเหตุ (ฆจ.)

เป็นสัญญาที่บริษัทให้ความคุ้มครองโดยจ่ายผลประโยชน์ให้เหมือนสัญญาพิเศษฯ ประกันอุบัติเหตุทุกประการในจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในบันทึกสลักหลัง   หากผู้เอาประกันภัยถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ  เนื่องจากสงครามกลางเมือง การปฏิวัติหรือ รัฐประหาร  การกบฏ การจลาจล และการนัดหยุดงาน

สัญญาพิเศษแนบท้าย การให้สิทธิยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก แต่ยังได้รับความคุ้มครองการประกันชีวิตเหมือนเดิมโดยมีเงื่อนไข

  1. ผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเกิดการสูญเสียแขน ขา หรือสายตาทั้งสองข้างหรือมากกว่า ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยก็ตาม โดยเกิดขึ้นในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิต และสัญญาพิเศษฯ มีผลบังคับ และเกิดขึ้นก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะมีอายุ
    ครบ 60 ปีบริบูรณ์

เมื่อผู้เอาประกันภัยพ้นสภาพจากการเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   การยกเว้นเบี้ยประกันภัยจะสิ้นสุดลง ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป

สัญญาพิเศษแนบท้าย ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย หากผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงประกอบอาชีพไม่ได้อีกต่อไป

สัญญาพิเศษแนบท้าย การประกันชีวิตแบบเฉพาะกาลหรือชั่วระยะเวลา

มีลักษณะคล้ายกับการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิตในระหว่างสัญญาเท่านั้น

สัญญาพิเศษแนบท้าย การประกันสุขภาพ

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. สัญญาพิเศษฯ คุ้มครองการขาดรายได้เพราะทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย บริษัทตกลงจ่ายค่าชดเชยรายสัปดาห์  ให้ผู้เอาประกันภัยในขณะที่ประกอบอาชีพไม่ได้  ผลประโยชน์ที่จ่ายให้จะไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล แต่จะจ่ายให้เป็นค่าชดเชยรายสัปดาห์

2 สัญญาพิเศษฯ ผลประโยชน์อันพึงได้รับเป็นค่ารักษาพยาบาล  สัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วยในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน ด้วยสาเหตุหรือโรคเดียวกันไม่เกิน 90 วัน แต่บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ให้ หากผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญา หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์สัญญาลักษณะนี้มีอยู่ 5 ชนิด

  1. สัญญาพิเศษฯ ผลประโยชน์การเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรม
  2. สัญญาพิเศษฯ ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน ส่วนที่เหลือผู้รับประกันภัยเป็นผู้จ่าย
  3. สัญญาพิเศษฯ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเสริมการประกันสังคม สัญญาพิเศษฯ นี้จะเสริมผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ร่วมอยู่ในโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
  4. สัญญาพิเศษฯ คุ้มครองการรักษาพยาบาลรายวัน สำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือค่าชดเชยการเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล สัญญาพิเศษฯ นี้จ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย  เมื่อเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
  1. สัญญาพิเศษฯ ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจำกัดเฉพาะโรค

 

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก