ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา


ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา

(Contract Work Insurance -CWI)

การปฏิบัติงานบางสาขาอาชีพที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่นั้นย่อมมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานมากกว่าการปฏิบัติงานในสำนักงาน  จึงมีการรับประกันความเสี่ยงการประกันภัยจากการปฏิบัติงาน ในการรับประกันภัยนี้จะให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก และผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันภัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ความคุ้มครอง

หมวด 1 งานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา
Contractor’s All Risks (CAR)

หมวด 2 งานติดตั้งเครื่องจักร
Erection All Risks (EAR)

หมวด 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
3rd Party Liability)

ข้อยกเว้นทั่วไป

  1. Deductible
  2. ความเสียหายต่อเนื่อง
  3. ทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้แทน
  4. นิวเคลียร์
  5. สงคราม การเมือง จลาจล นัดหยุดงานการทำลายหรือยึดทรัพย์โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง

หมวด 1 ตัวงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาทั้งหมด

คุ้มครองภัยจากธรรมชาติ

ลมพายุ

น้ำท่วม อุทกภัย คลื่นใต้น้ำ

แผ่นดินไหว ดิน/หินทลายเลื่อน

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด และสาเหตุใกล้ชิด

คุ้มครองภัยจากมนุษย์ 

ความบกพร่องด้านฝีมือ ขาดความชำนาญ

ขาดความระมัดระวัง

ถูกกลั่นแกล้ง เจตนาร้าย

ถูกโจรกรรม หรือลักทรัพย์

ความเสียหายที่สืบเนื่องจากใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ถูกต้อง

ข้อยกเว้น หมวด 1 ตัวงานก่อสร้างและวิศวกรรมโยธา (CAR)

ความเสียหายจากการออกแบบไม่ดี

การซ่อมแซมตามปกติ

ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับปรุงต้นเหตุของความเสียหายซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม

การสึกหรอ สนิม ผุพัง หรือความเสื่อมอันเกิดจากการขาด  การใช้และสภาพอากาศ

ความเสียหายจากสาเหตุภายใน ทรุดโทรม หรือใช้งานไม่ถูกต้องของเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องไฟฟ้า

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเอกสาร รูปเขียน บัญชี ใบเสร็จรับเงิน   เงิน แสตมป์ โฉนด พันธบัตร เช็ค

การสูญหายของสิ่งของซึ่งค้นพบเมื่อทำการตรวจนับ

ระยะเวลาการคุ้มครอง

เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มงาน หรือวันที่ได้มีการขนวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้าง

สิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบงาน เมื่อมีการครอบครอง เปิดใช้ประโยชน์ หรือเมื่อหมดระยะความคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

หมวด 2 งานติดตั้งทั้งหมดตามสัญญา

คุ้มครองภัยธรรมชาติ

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด และสาเหตุใกล้ชิด

น้ำท่วม อุทกภัย คลื่นใต้น้ำ

ลมพายุทุกชนิด

แผ่นดินไหว ทรุด ดิน/หินทลายเลื่อน

คุ้มครองภัยจากมนุษย์

ความผิดพลาดในการติดตั้ง

เครื่องจักรหล่นลงมาจากการยกขึ้นหรือยกลง

การแยกจากกันหรือฉีกขาดเนื่องจากแรงเหวี่ยง

ไฟฟ้าลัดวงจร การใช้ไฟเกินกำลัง

การละเลย ขาดความชำนาญ ขาดการฝึกฝน

โจรกรรม เจตนาร้าย

ความเสียหายจากการทดลองเดินเครื่อง

ข้อยกเว้น หมวด 2 งานติดตั้งทั้งหมดตามสัญญา (EAR)

ความเสียหายจากการออกแบบผิดพลาด วัสดุไม่สมประกอบ

การซ่อมแซม

ความสึกหรอ เป็นสนิม ความเสื่อมจากการขาดการใช้และสภาพอากาศผิดปกติ

ความเสียหายต่อเครื่องจักร เครื่องกลไก เครื่องไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากภายในตัวเอง

ความเสียหายต่อเนื่องทุกประเภท

ระยะเวลาคุ้มครอง

เริ่มตั้งแต่มีการขนถ่ายทรัพย์สินลง ณ สถานที่จะติดตั้ง

สิ้นสุดเมื่อติดตั้งและทดลองเดินเครื่องแล้วเสร็จ / ถูกนำไปใช้งานแล้ว / ถึงวันสิ้นสุดความคุ้มครองในกรมธรรม์ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

หมวด 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุ้มครอง ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกต้องไม่ใช่

เจ้าของโครงการ / ลูกจ้างของเจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมา ผู้คุมงาน คนงานก่อสร้าง

การคุ้มครองจะคุ้มครอง

  1. ต่อเหตุการณ์
  2. ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เช่น เศษวัสดุกระเด็นตกใส่ถูกคนที่เดินผ่านมาและได้รับบาดเจ็บ

รถยนต์ที่ขับผ่านมาประสบอุบัติเหตุตกลงในหลุมที่อยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาไม่ได้ระมัดระวังเพียงพอ

แขนเหวี่ยงของปั่นจั่นฟาดถูกบ้านข้างเคียงเสียหาย

 

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก