การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ใช่แล้วครับอ่านไม่ผิดหรอก


การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ใช่แล้วครับอ่านไม่ผิดหรอก

คุณเคยได้ยินไหมครับ การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยนี้ทำขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเล่นกอล์ฟ นักกีฬาที่เล่นกอล์ฟเป็นประจำควรรู้ไว้ ก็น่าจะเป็นการดี เพื่อป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และยังคุ้มครองผู้เอาประกันภัยอีกด้วย เรามาดูเงื่อนไขความคุ้มครองกันครับ ว่ามีอะไรบ้าง

ความคุ้มครอง มี 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1.1 จำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

– การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บของบุคคลภายนอก

–  ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1.2 จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหม

– ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง

– ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปแล้วง

ส่วนที่ 2 บาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย

2.1 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร

2.2 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง

2.3 ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน

2.4 การรักษาพยาบาล

 ส่วนที่ 3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ

ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ รถลากกอล์ฟ สูญหาย เสียหาย เนื่องจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อันไม่อาจคาดหมายได้ในขณะที่หรือสืบเนื่อง จากการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรือในขณะเดินทางไป – กลับ โดยตรงระหว่างบ้านพักกับสนามกอล์ฟ บริษัทจะซ่อมแซมหรือจ่ายค่าสินไหมสำหรับการเสียหายหรือสูญหายวงเงินจำกัด ในส่วนที่ 3 ไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง/ปี

ส่วนที่ 4 รางวัลพิเศษสำหรับโฮอินวัน

4.1 ทำโฮอินวัน ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการในสนามกอล์ฟที่มีไม่น้อยกว่า 18 หลุม ลงรายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนาม และผู้จัดการแข่งขัน มีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท

4.2 ทำโฮอินวัน ในการแข่งขันที่ไม่ใช่ 4.1 รับรองโดยผู้จัดการสนาม มีสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาท เมื่อมีการจ่ายเงินรางวัล โฮอินวัน แล้วถือว่าสิ้นสุดในส่วนที่ 4

 

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก