ประโยชน์การประกันวินาศภัย


ประโยชน์การประกันวินาศภัย

1. ด้านผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สิน หากเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับการชดใช้ค่าความเสียหายนั้น ซึ่งเป็นการบรรเทาภาวะด้านการเงินทำให้ผู้เอาประกันภัยสามารถดำรงชีวิตต่อไป ได้โดยปกติสุข นอกจากนี้ยังเ็ป็นการสร้างให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออมอีกด้วย

2. ด้านธุรกิจ

1) เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ หากมีการทำประกันภัยไว้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้ง ต่อบุคคลและทรัพย์ิสิน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไปได้

2) สร้างเครดิตในการกู้ยืมเิงิน ในการกู้ยืมเงินระหว่างสถาบันการเงิน (ผู้ให้กู้) กับผู้กู้ (ผู้เอาประกันภัย) นั้น หากผู้กู้มีการทำประกันภัยเพื่อเป็นการค้ำประกันเงินกู้ยืมนั้น จะทำให้การกู้ยืมเงินเป็นไปอย่างสะดวกขึ้น

3) การเกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิต แม้ว่าจะเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากภัยที่ทำประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ค่าเบี้ยประกันภัยก็จะมีการรวมไว้เป็นต้นทุนการผลิตที่แน่นอนแล้ว และหากเกิดควาเสียหายขึ้นก็จะได้รับการชดใช้ เพราะได้โอนความเสียงภัยไปให้บริษัทประกันภัยแล้ว

4) เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารไม่ต้องกังวลกับความเสียงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงสามารถใช้เวลาไปในการบริหารและคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

5) ส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยสามารถทำให้เกิดความมั่นใจในการทำการค้าระหว่งประเทศ เนื่องจากมีบริษัทประกันภัยเข้ามารับความเสีียงภัยต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นมากมายตามสภาพของระยะทาง

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม

1) เป็นการระดมทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากบริษัทประกันภัยจะมีการนำเบี้ยประกันภัยไปลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ ซึ่งรัฐบาลหรือเอกชนจะกู้ไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ อีกต่อหนึ่งทำให้การจ้างงาน เศรษฐกิจขยายตัว

2) ลดภาระทางสังคมและรัฐบาล การทีี่คนในประเทศมีการทำประกันภัยเพื่อสร้างเกราะป้องกันความสูญเสียหรือ ความเสียหายจากภัยอันอาจจะเกิดขึ้นกับตน ดังนั้น การประกันภัยจะช่วยสร้างความมั่นคงให้แ่ก่สังคม ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย ลดภาระความช่วยเหลือของรัฐบาล

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก