รู้ไหมเราสามารถทำประกันภัยกระจกได้ด้วย


รู้ไหมเราสามารถทำประกันภัยกระจกได้ด้วย

กระจกมีหลายประเภท และหลายรูปแบบ เช่น กระจกสำหรับอาคารสูง สามารถสะท้อนความร้อน และทนต่อการแตกหัก หรือกระจกมีสีสันภายในตัว หรือกระจกหลอมรูปแบบพิเศษ หรือกระจกกั้นห้องที่มีการตกแต่งหรือเขียนตัวอักษร  เมื่อกระจกแตกย่อมทำให้สิ่งตกแต่งนั้นเสียหายไปด้วย บางครั้งค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาจจะมีราคาสูงกว่าแผ่นกระจก ความเสียหายของกระจกมี 3 ลักษณะ คือ

– แตกร้าว

– สึกกร่อน รอยขูดขีด รอยถลอก

– เสียหายทางเคมี

สาเหตุความเสียหายของกระจกโดยทั่วไป พอสรุปได้ดังนี้

 1. การหดตัวหรือขยายตัวของกระจก
 2. การเปิด ปิดประตูอย่างรุนแรง
 3. ถูกโจรกรรม
 4. ลม
 5. ถูกชนโดยคน วัตถุสิ่งของ ยานพาหนะหรือสัตว์
 6. การปรับตัวของอาคาร
 7. แรงสั่นสะเทือนของระเบิดหรือคลื่นเสียง
 8. ความร้อนจากไฟไหม้หรือแหล่งกำเนิดความร้อนที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดกับกระจก
 9. การบิดโค้งตัวของกรอบหรือที่ติดตั้งกระจก
 10. ก้อนหินกระเด็นถูก
 11. เสียหายระหว่างจลาจล
 12. เสียหายจากผู้ที่มีเจตนาร้ายกลั่นแกล้ง

กรมธรรม์ประกันภัยกระจกให้ความคุ้มครองกระจกที่ได้รับการระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ซึ่งแตกด้วยสาเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุเว้นไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ในระหว่างระยะเวลาการประกันภัย

 ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยกระจก

 1. การเสียรูปหรือเสียหาย นอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก

กระจกที่เอาประกันภัยอาจจะได้รับความเสียหาย เช่น มีรอยขีดข่วน หรือเกิดพายุพัดเอาทรายหรือฝุ่นมากระทบและทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นกระจก อันมีผลทำให้ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน หรือทำให้สภาพความโปร่งใสลดลงหรือ มีรอยร้าวต่อผิวหน้าของกระจก ความเสียหายดังกล่าวมานี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญากรมธรรม์ เว้นแต่การร้าวตลอดความหนาของกระจก คือ รอยร้าวดังกล่าวจะเริ่มจากผิวด้านหนึ่งของกระจกตลอดไปจรดผิวอีกด้านหนึ่ง ของกระจกโดยถือว่าการร้าวลักษณะนี้เป็นการแตกของกระจกที่ย่อมได้รับความคุ้ม ครอง

 1. การแตกหักซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง หรือในระหว่างที่ติดตั้งหรือถอดถอนออก หรือในระหว่างที่ดัดแปลงสถานที่ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

วัตถุประสงค์ของกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองกระจกที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ภายในตำแหน่งและสถานที่ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น ความเสี่ยงภัยที่ระบุในข้อยกเว้นเป็นความเสี่ยงภัยที่สามารถเอาประกันภัยกับ กรมธรรม์อื่นที่เหมาะสมมากกว่าอีกทั้งไม่เป็นการซ้ำซ้อน

 1. การแตกหักที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก

3.1 สงคราม (ไม่วาจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง ปฏิวัติ กบฏ การใช้กำลังทางทหาร

3.2 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล (ข้อยกเว้นตามข้อ 3.1 และ 3 เป็นการยกเว้นจากมหันตภัย)

3.3 การกักกัน การยึด การถูกริบ การกระทำเช่นนี้

3.4  อัคคีภัย ระเบิด ฟ้าผ่า อุทกภัย พายุไต้ฝุ่น ลมพายุ แรงระเบิดจากภูเขาไฟ แผ่นดินไหว หรือความผันแปรอย่างอื่นของธรรมชาติ (ความเสียหายจากภัยที่ยกเว้นในข้อ 3.4 ส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่สามารถซื้อความคุ้มครองได้จากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย)

 1. กัมมันตภาพรังสีของไอออนหรือการแพร่กัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์อันเนื่องมาจากการเผาเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (ข้อยกเว้น 4 เป็นการยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากมหันตภัย)

การพิจารณารับประกันภัยกระจก

 1. การประเมินสภาพของความเสี่ยงภัยผู้รับประกันภัยควรพิจารณาถึงภาวะภัย และความเสียหายที่เกิดแก่กระจกที่เอาประกันภัย มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ

1.1 ขนาดของกระจก หมายถึง ความกว้าง ยาว และความหนาของกระจก โดยทั่วไปแล้วบานกระจกขนาดใหญ่มักจะได้รับความเสียหายง่ายกว่าบานกระจกขนาด เล็ก อีกทั้งความรุนแรงของความเสียหายย่อมมากกว่า

1.2 ประเภทของกระจก ความแตกต่างกันในแต่ละประเภทของกระจกย่อมทำให้ความเสี่ยงภัยต่อการแตก ของกระจกแตกต่างกันออกไป กระจกที่เคลือบด้วยพลาสติกจะช่วยให้มีความต้านต่อการแตกได้ดีกว่า

1.3 บริเวณที่ติดตั้งกระจกภายในอาคารและรวมไปถึงสถานที่ตั้งของอาคารนั้น ๆ กระจกที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคารหรืออยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปจากระดับเดียวกับ ถนน ย่อมมีโอกาสได้รับความเสียหายน้อยกว่า

1.4 ลักษณะการใช้ของอาคารที่ติดตั้งกระจก ถ้าเป็นอาคารที่มีผู้คนแวะเวียนเข้าออกเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงมหรสพ ย่อมจะมีความเสี่ยงสูงกว่า

 1. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและจำนวนเบี้ยประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัย กระจกที่เอาประกันภัยอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น บานกระจกใสสำหรับห้องโชว์ กระจกเงา อิฐแก้ว ทั้งนี้จะต้องมีการระบุไว้โดยเฉพาะในตารางกรมธรรม์ มิฉะนั้นให้สันนิษฐานว่าบรรดากระจกนั้นเป็นกระจกเรียบคุณภาพขัดมันปกติ

ลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยกระจก คือ จะไม่มีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะซ่อมแซมหรือหากระจกอื่นมาทดแทนกระจกที่แตกไป อย่างไรก็ตาม การตกแต่งหรืออักษรที่เขียนบนกระจกจะต้องมีการกำหนดวงเงินเอาไว้ การคิดเบี้ยประกันภัยในลักษณะพิเศษนี้จะคำนวณจากพื้นฐานของความเสี่ยงภัย ของกระจก

สำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยที่แน่นอน ทั้งตัวกระจกและการตกแต่งหรืออักษรที่เขียนบนกระจก ในการคิดเบี้ยประกันภัยจะนำเอาจำนวนเงินที่เอาประกันภัยมาร่วมในการคำนวณ

 1. ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ผู้รับประกันภัยอาจจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ส่วนแรกด้วยตัวเองหากกระจกที่เอาประกันภัยแตก แม้ว่าข้อกำหนดนี้อาจจะไม่มีประโยชน์สำหรับคำจำกัดความเสียหายเล็ก ๆ น้อย ๆ เนื่องจากลักษณะความเสียหายของกระจกเป็นแบบเสียหายโดยสิ้นเชิง แต่ข้อไหนจะทำให้เกิดการระมัดระวัง ป้องกันให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 การขยายความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยกระจก สามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ดังต่อไปนี้

 1. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ ในกรณีกระจกแตก เศษของกระจกอาจกระจัดกระจายออกไป เช่น ตกลงบนพื้น แทรกอยู่ในพรมปูพื้น การเก็บเศษกระจกเหล่านี้อาจจะต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญการเฉพาะ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและบางครั้งอาจจะมากกว่ามูลค่าของกระจกที่แตก
 2. ความเสียหายของโครงหรือกรอบที่ติดตั้งกระจก กระจกแตกอาจทำให้โครงหรือกรอบเสียหายและโดยการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้ ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม หรือการทดแทนโครงหรือกรอบที่ติดตั้งกระจกที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว
 3. ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายเครื่องกีดขวาง ในกรณีกระจกบานใหญ่แตก การติดตั้งใหม่กระจกใหม่อาจจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง เช่น วัสดุกั้นห้อง อุปกรณ์ ดังนั้นผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางเหล่า นี้ เพื่อที่จะสามารถติดตั้งกระจกใหม่ให้

 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

 1. ชดใช้สินไหมเป็นตัวเงินให้กับผู้เอาประกันภัยเท่ากับมูลค่าของกระจกที่แตกไป พร้อมทั้งจ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรเพื่อนำสิ่งอื่นมาปิดไว้ในระหว่าง ที่ยังไม่ได้นำกระจกใหม่มาใส่แทน
 2. หากระจกอื่นทดแทนหรือซ่อมแซมกระจกที่แตกไป โดยผู้รับประกันภัยจะดำเนินการจัดหาผู้ที่จะติดตั้งหรือซ่อมแซมกระจกใหม่ หากจำเป็นต้องดัดแปลงหรือถอดถอนก่อนที่จะเอากระจกใหม่มาใส่ได้  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
 3. ในระหว่างที่ยังไม่ได้นำกระจกมาใส่ใหม่หลังจากที่กระจกแตกไป อาจจำเป็นต้องนำสิ่งอื่นมาปิดแทนเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสียหาย ที่เกิดต่อทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคารหรือเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน จากบุคคลภายนอก ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนำสิ่งอื่นมาปิดแทนเหล่านี้ ด้วย

 

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก