ส่วนประกอบกรมธรรม์ประกันภัย


ส่วนประกอบกรมธรรม์ประกันภัย

วันนี้เรามาเรียนรู้ส่วนประกอบของกรมธรรม์กันว่า มีอะไรที่เราควรรู้บ้าง โดยทั่วไป กรมธรรม์จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ใบคำขอเอาประกันภัย

แสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ได้แก่
1) ชื่อ นามสกุล และ อาุยุ

2) ที่อยู่

3) อาชีพ

4) รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุที่เอาประกันภัย

5) ภัยที่ต้องการคุ้มครอง

6) จำนวนเิงินเอาประกันภัย

7) ประวัติการทำประกันภัย ฯลฯ เป็นต้น

 

บริษัทประกันภัยจะใช้ข้อมูลในใบคำขอเพื่อ

1) ประเมินค่าของภัย

2) กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

3) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกกรมธรรม์ประกันภัย

 

2. กรมธรรม์ประกันภัย

ประกอบด้วย

 1) หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

โดยทั่วไป จะมีข้อมูลดังนี้

ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลผู้รับประกันภัย

ระยะเวลาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัย/ค่าเบี้ยประกันภัย

บริษัทประกันภัยร่วม

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

การจำกัดความรับผิด

ข้อตกลงคุ้มครอง

อาณาเขตความคุ้มครอง

เอกสารแนบท้าย เป็นต้น

2) โครงสร้างกรมธรรม์ประกันภัย

หัวกระดาษ ชื่อ ที่อยู่บริษัทประกันภัย

บทนำ เป็นข้อความแสดงว่ากรมธรรม์ประกันภัยเป็น สัญญาต่างตอบแทนมีการเสนอขอทำประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัย เน้นการตอบแทน

คำจำกัดความ เป็นการให้ความหมายของคำที่มีความสำคัญเฉพาะของแต่ละกรมธรรม์ประกันภัยและ ใช้บ่อยครั้งในกรมธรรม์ฯ นั้น ๆ กรมธรรม์ประกันภัย เช่น ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ แพทย์ ผู้ป่วยใน อุบัติเหตุ ทุพพลภาพถาวร/สิ้นเชิง ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ความคุ้มครอง เป็นข้อความที่ระบุไว้ว่ากรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง เช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยให้ความคุ้มครองที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแ๊ก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ เป็นต้น

เงื่อนไขทั่วไป เป็นการระบุถึงสิทธิ หน้าที่และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การรับช่วงสิทธิ์ หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบอกเิลิกกรมธรรม์ การระงับข้อพิพาท โดยอนุญาโตตุลาการ อายุความ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน / การจ่ายค่าทดแทน เป็นต้น

เงื่่อนไขทั่วไป

แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1) เงื่อนไขข้อบังคับสัญญา

เป็นเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติก่อนที่สัญญาจะมีผล เช่น การเปิดเผยข้อมูลจริง เป็นต้น

2) เงื่อนไขบังคับหลังสัญญา

เป็นเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติภายหลังสัญญามีผลแล้ว เช่น ผู้เอาประกันภัยจะ้ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับแล้ว เช่น การเปลี่ยนอาชีพ การย้ายสถานที่เก็บทรัพย์สิน และการเปลี่ยนประเภทการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

3) เงื่อนไขแห่งความรับผิด

เป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้ ผุ้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติก่อนที่จะมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทน เช่น เงื่อนไขระบุให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบทันทีเมื่อ เกิดความเสียหาย และต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด เป็นต้น

ข้อยกเว้น

เป็นการระบุถึงเหตุการณ์ความสูญเสียหรือเสียหายที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่คุ้มครอง เป็นต้น

1) ข้อยกเว้นทั่วไป

ได้แก่ ภัยธรรมชาติ ภัยสงคราม ภัยทางการเมือง ภัยนิวเคลียร์ ภัยจากคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ ภัยจากการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

2) ข้อยกเว้นเฉพา

ได้แก่ เงินแ่ท่ง ทองแท่ง โบราณวัตถุ วัตถุระเบิด ต้นฉบับเอกสาร การแท้งลูก การเล่นกีฬาอันตราย การฆ่าตัวตาย เป็นต้น

3) เอกสารแนบท้าย 

ใช้สำหรับแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยเืพื่อขยายความคุ้มครองหรือจำกัดความ คุ้ม ครองของกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองภัยลมพายุ เอกสารแนบท้ายจำกัดอาณาเขตที่คุ้มครอง เป็นต้น

4) ใบสลักหลัง

ใช้เป็นเอกสารในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เอาประกันภัยได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเพิ่ม/ลด จำนวนเงินเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ เป็นต้น

5) หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

เป็นเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้แ่ก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองชั่วคราวก่อนการออกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะมีเงื่อนไข และข้อคุ้มครองเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมีการออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว หนังสือคุ้มครองชั่วคราวก็จะสิ้นสุดลง หรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก