ป้องกันเหตุไม่คาดคิดด้วยการประกันอุบัติเหตุ


ป้องกันเหตุไม่คาดคิดด้วยการประกันอุบัติเหตุ

หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และทำให้เกิดผลที่ไม่คาดคิด หรือมุ่งหวัง โดยทั่วไปการประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลกตามระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษา พยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

การประกันภัยอุบัติเหตุในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ตามกลุ่มความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ซึ่งจัดเป็นแบบมาตรฐาน คือ ทุกบริษัทกำหนดใช้เหมือนกัน ได้แก่

ก. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ข. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ค. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

ก. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวหรือรายบุคคล

ข้อตกลงคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กำหนดข้อตกลงคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได้ ดังนี้

  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
  2. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2)

ซึ่งจะเห็นว่าแบบ อ.บ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อ.บ.1 ในส่วนของการรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และการสูญเสียนิ้ว หรือการทุพพลภาพถาวรบางส่วน และกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะข้อตกลงความคุ้มครองแบบ อ.บ. 1 เท่านั้น เนื่องจาก อ.บ. 2 เป็นข้อตกลงความคุ้มครองที่มีความเสี่ยงไม่สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

  1. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  2. การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และ
  3. การรักษาพยาบาล
  4. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน
  5. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
  6. อุบัติเหตุสาธารณะ (เป็นการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติม)

เอกสารแนบท้าย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้กำหนดเอกสารแนบท้ายไว้เพื่อเป็นการขยายความคุ้มครอง การจำกัดความคุ้มครองเพิ่มเติมจากข้อตกลงความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ดังนี้

  1. เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง

1) การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์

2) การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย

3) การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

4) สงคราม การรุกราน การปฏิวัติ การกบฏ

5) การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

6) การก่อการร้าย

7) ค่าใช้จ่ายทันตกรรม

หากผู้เอาประกันภัยต้องการให้ได้รับความคุ้มครองในเหตุการณ์ที่ระบุไว้ใน ข้อ ยกเว้น ก็สามารถที่จะขอซื้อเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มได้

  1. เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดกรณีการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึง การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากผู้เอาประกันภัยเห็นว่าตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ก็ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติส่วนบุคคล โดยปกติแล้วจะมุ่งให้ความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุทั่วไปที่เป็นความเสี่ยง ภัยพื้นฐานเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดเป็นข้อยกเว้นไว้สำหรับความเสี่ยง บางอย่างที่เกิดขึ้นจากบางเหตุการณ์ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย พึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือความสงบของบ้านเมือง ดังนี้

1) การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด  หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้

2) การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

3) การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ

4) การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เว้นแต่ที่จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

5) การแท้งลูก

6) การรักษาฟัน หรือการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ได้เกิดขึ้นภายใน 7 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

7) การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์

8) อาหารเป็นพิษ

9) การปวดหลัง

10) สงคราม การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

11) การก่อการร้าย

12) การแผ่รังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์

13) การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิด ในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

14) การแข่งกีฬาอันตราย เช่น การแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ทสกีด้วย แข่งสเก็ต  ชกมวย การเล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำ

15) ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

16) ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

17) ขณะขับขี่หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ

18) ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

19) ขณะก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

20) ขณะที่เข้าปราบปรามหรือปฎิบัติการทางสงคราม หากผู้เอาประกันภัยเป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

ข. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

ใช้ สำหรับการประกันภัยกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งสรุปข้อตกลงความคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย รวมทั้งข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคลทุกประการ เพียงแต่มีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องในเงื่อนไขทั่วไปและข้อ กำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะดังกล่าวบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัย เพียงฉบับเดียวให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ที่เป็นบริษัท หรือนายจ้างของผู้เอาประกันภัยเก็บไว้ โดยจะออกใบรับรองการประกันภัยรวมทั้งสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัยแต่ละราย

ค. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

ใช้สำหรับการประกันภัยกลุ่มที่แยกออกต่างหากจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ กลุ่ม เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงที่น้อยกว่ากลุ่มบุคคลทั่ว ๆ ไป และมีผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องในเงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ของกรมธรรม์ประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยในลักษณะดังกล่าวบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัย เพียงฉบับเดียว ให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเก็บไว้ เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

 

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก