นำ Balanced Scorecard มาใช้ในบริษัทดีหรือไม่


Balanced Scorecard

ในการบริหารงานในปัจจุบัน ให้ความสำคัญที่ลูกค้า และการส่งเสริมให้ความรู้แก่

ลูกค้า และองค์กร จะเห็นได้ว่า มีการส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีความรู้มากขึ้น โดยใช้

ช่องทางต่าง ๆ ในการส่งเสริม เช่น กำหนดนโยบายองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

หรือไม่ว่าจะเป็นการส่งพนักงานออกไปอบรมทักษะ ความรู้ในโลกสมัยใหม่ เพื่อให้ทันต่อ

สภาวะการณ์ปัจจุับัน และนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป

Balanced Scorecard นั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ในการวัดผลสำเร็จขององค์กร

ซึ่งในมุมมองของ Balanced Scorecard นั้นจะประเมินในมุมมองทั้งหมด 4 มุมมอง

อันได้แก่

1. มุมมองด้านการเงิน

2. มุมมองด้านลูกค้า

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน

4. มุมมองด้านการเรียนรู้

ในมุมมองทั้งสี่ด้านนี้ ยังสามารถนำเทคนิค หรือเครื่องมือการบริหารอื่น ๆ

มาผสมผสานในการกำหนดนโยบายในการประเมินผลสำเร็จขององค์กรได้

เช่น การใช้ KPI SWOT analysis เทคนิคด้านการจัดการการเงิน

การใช้ CSM หรือการจัดการด้านกระบวนการภายใน โดยนำระบบ ISO เข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน หรือไม่ว่าเป็นการบริหารงานบุคคล

เช่น การบริหารค่าตอบแทน การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทำงาน

การบริหารงานบุคคล HRM เป็นต้น

ในมุมมองทั้งสี่ จะต้องมีการประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายในแต่ละด้าน

และประกาศให้ทราบทั้งองค์กร เพื่อดำเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย

ที่กำหนด ซึ่งถ้าไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็จะต้องหาสาเหตุ และแก้ไข

เพื่อให้บรรลุผลต่อไป เป็นการพัฒนาให้องค์กรมีความยั่งยืน

แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

The Trainer

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก