การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมภายใน


การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมภายใน

บทความนี้เป็นภาคต่อจาก บทความเรื่อง “การจัดทำแผนธุรกิจ” ซึ่งผมแบ่งเขียนไว้หลายตอน ผมจึงทำลิงค์ไปเพื่อให้มีความต่อเนื่องนะครับ ใครที่ยังไม่อ่านบทความก่อนหน้าเข้าไปหน้าได้ที่ การจัดทำแผนธุรกิจ ตอนแรก ได้ครับ วันนี้จะมาต่อเรื่อง การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อไม่ให้เสียเวลา เข้าเรื่องกันเลยนะครับ

วิเคราะห์อุตสาหรรม ใช้ Five forces model ของ Michael E.Porter

  1. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่
    2. คู่แข่งขันทางธุรกิจ
    3. ภัยคุกคามจากการที่ผู้บริโภคซื้อสินค้า บริการ ของผู้อื่นทดแทนได้
    4. อำนาจต่อรองของผู้ขาย
    5. อำนาจต่อรองของผู้ซื้อ

เมื่อวิเคราะห์แล้ว นำการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรและการวิเคราะห์อุตสาหกรรมมา
สรุปเรื่องใดมีผลในทางบวกต่อองค์กร เราเรียกว่า โอกาส Opportunities และเรื่องใดมีผลในทางลบต่อองค์กร เราเรียกว่า อุปสรรค Threats จากนั้นนำมาเขียนในตาราง เพื่อจัดลำดับความสำคัญเราเรียกว่าตาราง External Factor Analysis Summary (EFAS)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

สิ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ มีดังนี้
1. วิเคราะห์โครงสร้างขององค์กร
2. วิเคราะห์วัฒนธรรมขององค์กร
3. วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ
โดยพิจารณาความแข็งแกร่งขององค์กร สิ่งที่ทำได้ดีกว่าคู่แข่ง เอกลักษณ์ขององค์กรที่คู่แข่งสู้ไม่ได้

วิเคราะห์องค์กร โดยใช้หลัก VRIO คือ
V = VALUE ให้คุณค่าแก่ผู้บริโภค
R = RARE เป็นสิ่งที่หายาก
I = IMITABILITY ความสามารถลอกเลียนแบบ
O = ORGANIZE โครงสร้างองค์กรเอื้ออำนวย
หลัก VRIO พิจารณาความได้เปรียบในการแข่งขัน
วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
Primary Activities กิจกรรมขั้นพื้นฐาน
-Inbound Logistics (ขบวนการดูแล รักษา ปัจจัยนำเข้าต่าง ๆ
-Operations (การปฏิบัติงานด้านผลิต บริการ)
-Outbound Logistics (การจัดการด้าน Output ทั้งการรักษา ขนส่ง)
-Marketing and Sales (ธุรกรรมทางการตลาด)
-Service (บริการทั่วไป หลังการขาย)
Support Activities กิจกรรมการสนับสนุน
-Firm Infrastructure (บัญชี การเงิน)
-HRM (สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม)
-Technology Development (การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมหรือไม่)
-Procurement (จัดหา จัดซื้อ)

บทความหน้าจะมาต่อเรื่อง การกำหนดกลยุทธ์องค์กร รอติดตามกันนะครับ

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก