ถ้ารู้จักโครงสร้างแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจก็เป็นเรื่องง่าย


ถ้ารู้จักโครงสร้างแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจก็เป็นเรื่องง่าย

ก่อนหน้านี้ ผมได้แชร์บทความเรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจไว้ ซึ่งแบ่งเป็นตอน ๆ ทั้งหมด 4 บทความ วันนี้ผมขออนุญาตสรุปโครงสร้างการเขียนแผนธุรกิจอีกครั้ง เพื่อจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของการเขียนแผน ฯ เมื่อเรารู้โครงสร้างทั้งหมดว่าประกอบด้วยอะไรบ้างแล้ว ก็จะทำให้เรามีขอบเขต เนื้อหาในการเขียน ไม่เขียนสะเปะสะปะไปทั่ว อีกทั้งมีประโยชน์ในการนำไปใช้บริหาร จัดการ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา องค์กร ให้มีมาตรฐาน มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น มาดูกันเลยครับ มีโครงสร้างอย่างไรบ้าง

บทสรุปผู้บริหาร  

จะเขียนหลังจากทำแผนกลยุทธ์เสร็จแล้ว ความยาวประมาณหนึ่งหน้าครึ่ง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของแผนธุรกิจ โดยเริ่มด้วยการระบุจุดมุ่งหมายหลักขององค์กร แผนการตลาด ทิศทางการดำเนินงาน ส่วนแบ่งการตลาด ตลาดเป้าหมาย การใช้กลยุทธ์ และปิดท้ายด้วยความคาดหวังที่ทำให้มั่นได้ว่าองค์กรจะมีศักยภาพมากขึ้นจาก การนำแผนธุรกิจไปใช้

รายการที่จะนำการเขียนสรุปในบทสรุปผู้บริหาร มีดังนี้

–   ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจ

–  โอกาสและกลยุทธ์หลักที่ใช้

–  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย

– ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ

– ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทำกำไร

– ทีมผู้บริหาร

–   ข้อเสนอผลตอบแทน (กรณีหาแหล่งเงินทุนภายนอก)

ประวัติโดยย่อขององค์กร

–  ประวัติกิจการ/ผู้ประกอบการโดยสังเขป

– สถานที่ตั้ง

วิสัยทัศน์

ระบุสิ่งที่ใฝ่ฝันอยากให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า เราคือใคร ทำอะไร และจะมุ่งหน้าไปที่ไหน

พันธกิจ

ระบุกรอบในการดำเนินงานขององค์กร ลูกค้าคือใคร องค์กรจะต้องทำอะไร อย่างไร เพื่อสร้างคุณค่า และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางธุรกิจ

                วัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ระยะสั้น และวัตถุประสงค์ระยะยาว  อาจแบ่งเป็นวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการเงิน เป็นต้น

เป้าหมาย ระบุตัวชี้วัดสำหรับวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อ

อาจเขียนวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

ปัจจัยที่จะทำให้แผนธุรกิจประสบความสำเร็จ (Key Success)

เป็นการระบุปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรและทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขัน

วิเคราะห์อุตสาหกรรม

อธิบายถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม และแนวโน้มการเติบโต ตลอดจนลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของอุตสาหกรรมที่องค์กรดำเนินงานอยู่ และแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน

หมายเหตุ  แนะนำใช้หลัก PESTDI ในการวิเคราะห์อุตสาหกรรม

วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม (Five forces model)

–  ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่

–  ภัยคุกคามจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

–  ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน

–  อำนาจต่อรองของลูกค้า

–  อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์

วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

เป็นวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรว่า มีจุดแข็ง จุดอ่อน อะไรบ้างที่เป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของกิจการ  และปัจจัยภายนอกองค์กรว่า มีโอกาส อุปสรรค อะไรบ้างในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดแผนกลยุทธ์ต่อไป

หมายเหตุ แนะนำใช้หลัก VRIO , Value Chain และหลัก 7 ‘P ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร

และนำเอาข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ได้จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม และวิเคราะห์สถานการณ์ มากำหนดทางเลือกในการใช้กลยุทธ์ เพิ่มจุดแข็ง ลดจุดอ่อน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้เครื่องมือ BCG Matrix และ TOWS Matrix ในการวิเคราะห์

แผนดำเนินการต่าง ๆ เชิงกลยุทธ

กรอบในการดำเนินงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย หรือที่เรียกว่า แผนเชิงกลยุทธ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ

–  กลยุทธ์ระดับองค์กร

– กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

–  กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ

  แผนการตลาด

–   ลักษณะ ชนิด ประเภท ของผลิตภัณฑ์

–  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับคู่แข่ง

– กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

–  ความต้องการซื้อในตลาดรวม ส่วนแบ่งการตลาดที่ต้องการ

–  ราคาขาย นโยบายราคา การให้ส่วนลด และเงื่อนไขการขาย

–  ช่องทางการจัดจำหน่าย

–   เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด (โฆษณา ลดแลกแจกแถม)

–   งบประมาณที่ใช้

แผนการผลิต

–    กระบวนการผลิต

–    สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการผลิต อายุการใช้งาน และเงินลงทุน

–    กำลังการผลิต

–   ที่ตั้งโรงงานและการวางผังโรงงาน

–    รายการวัตถุดิบ จำนวนที่ใช้ และต้นทุนวัตถุดิบ

–   แรงงาน ตำแหน่งงาน คุณสมบัติของแรงงาน

–    ต้นทุนแรงงาน

–    ค่าใช้จ่ายโรงงาน

–     สรุปต้นทุนการผลิต เพื่อนำไปปรับปรุงราคาในแผนการตลาด

 แผนการจัดการ

–   รูปแบบธุรกิจ

–    โครงสร้างองค์กร

–    ประสบการณ์ทางธุรกิจและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ

–  กิจกรรมก่อนเริ่มดำเนินการ และค่าใช้จ่าย

–    ที่ตั้งสำนักงาน และสาขา (ถ้ามี)

–     อุปกรณ์สำนักงาน และอายุการใช้งาน

–     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 แผนการเงิน

–   เงินทุนที่ต้องการ (ต้นทุนโครงการ)

–    แหล่งเงินทุน (แผนการลงทุนและการกู้เงิน)

–    ประมาณการจุดคุ้มทุน

–    ประมาณการงบกำไรขาดทุน

–    ประมาณการงบดุล

–     ประมาณการงบกระแสเงินสด

–     การชำระคืนเงินกู้หรือการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน

–      การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 แผนปฏิบัติการ

–      จัดทำรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำ

–       แบ่งตามช่วงเวลา

–      ระบุงบประมาณ

–      ระบุวิธีการวัดผล ประเมินผลกิจกรรม

–      ระบุผู้รับผิดชอบ

แนะนำจัดทำ Gantt Chart แสดงกิจกรรมและระยะเวลา

สำหรับแผนปฏิบัติการ และงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาจจัดทำแยกต่างหากได้

 แผนฉุกเฉิน

เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กร อันเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรไม่สามารถควบคุมได้ โดยเตรียมแนวทางการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับในกรณีที่สถานการณ์หรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ คาดไว้ หรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ควรอธิบายลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ และแนวทางการแก้ไข เช่น

–  วัตถุดิบขาดแคลน

–    มีคู่แข่งรายใหม่เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก

ภาคผนวก

–    ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจ

–    การวิจัยตลาด

–    แบบสอบถามหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล

–   ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง

–   สรุปผลการวิจัยโดยย่อ

–     รายละเอียดการพยากรณ์การขาย (จำแนกตามสินค้าแต่ละชนิด)

–      รายละเอียดการคำนวณต้นทุน

–      เอกสารและข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 บทเสริม  เป็นข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำ

–      กำหนด KPI เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงาน

–      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โครงสร้างแผนธุรกิจข้างต้น ดูแล้วน่าจะครอบคลุมกระบวนการทำงานขององค์กรทั้งหมด ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกัน นำไปสู่ความเข้มแข็ง สร้างจุดแข็ง ลดจุดด้อย และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเติบโต มั่นคงขององค์กรต่อไป แต่ไม่ใช่ว่ากำหนดแผนธุรกิจเสร็จแล้ว ใช้แผนธุรกิจนี้ตลอดไปนะครับ ควรมีการปรับปรุง พัฒนา แผนเป็นระยะ ๆ เช่น อาจจะปีละครั้ง หรือมีการทบทวนแผนทุกครึ่งปี เป็นต้น

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก