หลักการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ-สู่เป้าหมายองค์กร


หลักการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ-สู่เป้าหมายองค์กร

หลังจากที่ได้กำหนดกลยุทธ์องค์กรเสร็จแล้ว เราต้องนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้ โดยมีการพิจารณาถึงวิธีการดำเนินงาน งบประมาณที่ต้องใช้ ตลอดจนการควบคุมและการทบทวน ประเมินผลกลยุทธ์ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

การมอบหมายงานหรือโครงการให้แต่ละฝ่ายนำไปปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล และกระบวนการทางด้านธุรกิจที่สำคัญ ๆ

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 อย่าง คือ

–   องค์กรที่มีการจัดการระบบที่ดี

–  บุคลากรที่มีความสามารถ

การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม ดังนั้นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องใช้ศิลปะมากกว่าการใช้ศาสตร์

การเสริมสร้างองค์กรให้มีความสามารถ ต้องทำเป็นอันดับแรกเพื่อให้การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จได้ 3 วิธี

 1. เลือกคนที่มีความสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งที่สำคัญ
 2. สร้างความสามารถหลักและสมรรถภาพทางการแข่งขัน
 3. จัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

โครงสร้างใหม่ขององค์กรในอนาคต

–      โครงสร้างที่เป็นแบบรวม

–      การใช้การบริหารแบบกระจายอำนาจ

–      แนวคิดใหม่ ต้องกะทัดรัด ว่องไว

–      ตอบสนอง และนวัตกรรม

–      สิ่งที่ต้องทำในตอนนี้ / และหลังจากนี้

–      งานอะไรต้องใช้เวลามากและการเอาใจใส่ส่วนตัว

–      งานอะไรสามารถมอบหมายให้คนอื่นทำได้

 

การนำเอากลยุทธ์และนโยบายต่าง ๆ มาดำเนินการโดยผ่าน Programs , Budgets และ Procedures

 1. การจัดทำโปรแกรมดำเนินงาน (Programs)

โดยการบอกถึงกิจกรรม   และขั้นตอนต่าง ๆ  ( activities  and  steps)  ว่าจะ

ทำอย่างไรบ้าง  เพื่อให้งานที่กำหนดไว้บรรลุเป้าหมาย  โดยปกติจะใช้เพียงครั้งเดียวจบ

 1. งบประมาณ (budgets) รายการค่าใช้จ่าย รายการใช้เงินตามรายละเอียดแต่ละโปรแกรม   เพื่อนำมาใช่ในการวางแผนและควบคุมด้วย
 2. วิธีการดำเนินงาน (procedures)

การบอกรายละเอียด   และระเบียบวิธีการปฏิบัติ   ขั้นตอน  เทคนิค  ในการดำเนินงาน ของแต่ละกิจกรรม  ว่าจะทำอะไรบ้าง  เพื่อให้บรรลุตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้

ขั้นตอนที่สาม การควบคุม และประเมินผล

                  เป็นการติดตามและประเมินผลงานของกิจกรรมและการดำเนินงานว่าได้ตามเป้าหมาย ที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องทบทวนหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  นอกจากนี้องค์กรควรจัดทำแผนอื่น ๆ รองรับไว้ด้วยกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถทำให้องค์กรขับขี่ไปสู่เป้าหมายได้

ซึ่งการประเมินผล เราใช้เครื่องมือในการวัด เช่น KPI , Balanced Scorecard ,  Financial Ratio เป็นต้น

ขั้นตอนในการควบคุมกลยุทธ์  มี  5  ขั้นตอน  คือ

 1. กำหนดสิ่งที่จะทำการวัดผล
 2. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 3. วัดการปฏิบัติงานจริง
 4. เปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐาน
 5. ปฏิบัติการแก้ไขให้ถูกต้อง

  จบบทความเรื่อง การจัดทำแผนธุรกิจ บทความหน้าจะเป็นเรื่องใด ติดตามกันได้นะครับ
  ติดตามบทความก่อนหน้าได้ที่ :

  การกำหนดทิศทางขององค์กรด้วยการจัดทำแผนธุรกิจ
  การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมภายใน
  สุดยอดคัมภีร์-การกำหนดกลยุทธ์องค์กร

Passive Income

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก