การเพิ่มทุนจดทะเบียน-นักลงทุนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์


การเพิ่มทุนจดทะเบียน-นักลงทุนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

การดำเนินธุรกิจสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้นั้น นั่นก็คือ เงินทุนที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานในองค์กร ในการจัดหาเงินทุนมาบริหารงาน องค์กรอาจจะใช้วิธีกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้มีหนี้สินเกิดขึ้น หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเพิ่มทุนจดทะเบียนทำให้มีจำนวนหุ้นมากขึ้น เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของบริษัทไว้ จึงมีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักลงทุนเองที่จะต้องตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิหรือไม่

ตามที่ได้เกริ่นนำไว้ว่า การเพิ่มทุนจะทำให้จำนวนหุ้นมีมากขึ้น จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง เพราะว่าตัวหารมีค่ามากขึ้น เช่น เดิมกำไรต่อหุ้น 5 บาท (กำไรสุทธิ/จำนวนหุ้น) สมมติกำไรสุทธิ 200 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 40 ล้านหุ้น ถ้ามีการเพิ่มทุนจาก 40 ล้านหุ้น เป็น 50 ล้านหุ้น กำไรต่อหุ้นจะลดลงเหลือ 4 บาท โดยสมมติว่ากำไรสุทธิคงเดิม

แล้วมีไหม ! ที่เพิ่มทุนแล้วทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น ก็มีครับ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนเป็นหลัก เช่น นำไปชำระหนี้ ทำให้รายจ่ายดอกเบี้ยลดลง โดยที่ดอกเบี้ยจ่ายต้องมากกว่าจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือนำไปซื้อกิจการ หรือโครงการใหม่ ๆ ที่ทำให้บริษัทมีกำไรได้ทันที

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ เมื่อจำนวนหุ้นมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนการถือครองคงเดิม ส่งผลให้ราคาตลาดมีการ dilute ลงมา ณ วันที่มีการแขวนป้าย XR (ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยราคาจะ dilute เท่าใดนั้น เขามีสูตรในการคำนวณ ดังนี้

ราคาหุ้น ณ วันแขวนป้าย XR     =

{(สัดส่วนหุ้นเดิม x ราคาหุ้นก่อนแขวนป้าย XR) + (สัดส่วนหุ้นใหม่ x
ราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)}  หาร (สัดส่วนหุ้นเดิม + สัดส่วนหุ้นใหม่)

มีข้อคิดหนึ่งว่าแล้วเราควรจะเพิ่มทุนหรือไม่ คำถามนี้ก็สุดแล้วแต่
นักลงทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจ ไม่ได้กวนนะครับ พูดจริง ๆ เพราะว่ามุมมองแต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือ ไม่ว่าจะใช้สิทธิหรือไม่นั้น ควรที่จะต้องทำอะไรบางอย่าง ไม่ใช่อยู่เฉย ๆ คือว่า ผมจะบอกว่า ถ้าจะใช้สิทธิก็ใช้สิทธิได้เลย แต่ถ้าไม่ใช่สิทธิและก็ไม่ขายด้วย ถือไว้ในจำนวนเท่าเดิม เราจะเสียประโยชน์ได้ เพราะว่าเราจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการที่ราคา dilute ลงมา มีทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนั่นก็คือ ให้ขายออกบางส่วนให้เพียงพอต่อการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น ทำให้ได้จำนวนหุ้นที่มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ถูกลง

ดังนั้นการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน จะให้ประโยชน์กับนักลงทุนหรือไม่ นักลงทุนต้องทราบว่าจุดประสงค์ของการเพิ่มทุนนั้น ๆ ว่าจะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมใด ถ้าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ธุรกิจมีการเติบโตขึ้น มีความสามารถในการทำกำไรมากขึ้นในอนาคต ก็น่าจะส่งผลดีต่อนักลงทุน แต่ถ้านำไปใช้นำกิจกรรมที่ไม่ได้ส่งเสริมดีต่อบริษัท เช่น นำไปใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาในองค์กร อย่างดีก็ไม่น่าเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสักเท่าใด

Facebook Comments

Post Author: admin

วัตถุประสงค์ของเว็บ moneyallocate.com เพื่่อเป็นไดอารี่ไว้ทบทวนความรู้ และ แบ่งปันให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการลงทุน การเงิน หุ้น และการประกันภัย โดยเน้นด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก